Kwaliteitsgarantie
Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). Gfd Assuradeuren te Oosterhout voldoet aan de normen en regels van de NVGA en daarmee is de hoge kwaliteit van onze dienstverlening voor u gewaarborgd.

Wij hebben kwaliteit dan ook hoog in het vaandel staan!


Ga naar de site van de NVGA

Privacy statement

WIE IS GFD? 

GFD Assuradeuren is een gevolmachtigd agent. Een gevolmachtigd agent is een professionele financiële dienstverlener die namens verzekeraars werkzaamheden verricht. Daarbij kunt u denken aan het offreren, accepteren en muteren van verzekeringsovereenkomsten, het voeren van een polis-administratie en schade-behandeling. De verzekeringsovereenkomst komt tot stand tussen de verzekeraar en u. GFD is daarbij geen contractspartij. U kunt ons bereiken:

-       telefoon:        • 0162-475675

-       e-mail:             • info@gfd-ass.nl

-       website:          • www.gfd-assuradeuren.nl

-       Bezoekadres:  • Mathildastraat 39, 4901 HC Oosterhout

-       postadres:      • Postbus 85, 4900 AB Oosterhout

 

WAAROM DIT STATEMENT?

GFD is ervoor verantwoordelijk om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Hierbij wordt voldaan aan de eisen van de privacyregelgeving. Voor u als relatie is het belangrijk te weten welke soorten gegevens worden verwerkt, de doelen voor de verwerking, met wie de gegevens gedeeld worden en welke rechten u heeft ten aanzien van uw gegevens. In dit Privacy-statement wordt u hierover geïnformeerd. Heeft u vragen na het lezen van dit document? Schroom om contact op te nemen.

 

SOORTEN GEGEVENS

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

-       contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;

-       leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;

-       gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);

-       gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;

-       gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden;

-       gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;

-       bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen);

-       gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant);

-       gegevens ingediende claims/claimhistorie;

-       (overige gegevens).

 

Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig, en doorgaans alleen met toestemming.

 

DOELEN VAN DE VERWERKING VAN GEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om o.a. de volgende activiteiten uit te kunnen voeren:

-          Het beoordelen en/of accepteren van een aanvraag en voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst of financiële dienst;

-          Het verrichten van analyses om het klantbestand te vergroten, onze producten en diensten te verbeteren en om bij het productaanbod en de dienstverlening beter te kunnen inspelen op uw persoonlijke situatie;

-          Marketingactiviteiten om een goede relatie met u tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;

-          Het doen van wetenschappelijk, statistisch en/of marktonderzoek;

-          Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector daaronder begrepen het voorkomen en bestrijden van fraude ten opzichte van GFD en andere financiële instellingen;

-          Het voldoen aan wet- en regelgeving.

 

RECHTSGRONDEN VOOR VERWERKING VAN GEGEVENS

De grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn:  

-       het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst;

-       het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;

-       de uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken;

-       voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen in het kader van de bedrijfsvoering of die van een derde. Hierbij wordt steeds de afweging tussen uw belangen en die van GFD gemaakt. Hierbij betreffen de belangen van GFD onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

 

OPSLAG EN BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS

-          Uw persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard.

-          Als de relatie of overeenkomst eindigt, worden de gegevens bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijnen die hiervoor gelden.

 

INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u contact opnemen met de compliance officers.

Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

-       worden uw persoonsgegevens verwerkt;

-       de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt;

-       inzage in de verwerkte persoonsgegevens;

-       bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;

-       aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;

-       beperking van uw persoonsgegevens;

-       verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;

-       overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;

-       overleg met de compliance officer Monique Bal of Sanne Geerts te bereiken via 0162-475675;

-       vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

 

Let op: het kan zijn dat uw verzoek niet in alle gevallen kan worden voldaan. Dit wordt uiteraard met redenen gemotiveerd.

 

BEVEILIGING VAN JOUW GEGEVENS

Er zijn adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

 

RAADPLEGING EN VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Uw persoonsgegevens worden niet zomaar verstrekt aan derden tenzij hier toestemming voor is gegeven. Andere gronden zijn; wettelijke verplichting, een rechterlijke uitspraak, of indien de verstrekking ten dienste staat van de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

 

Voor de uitvoering van de bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u, worden uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen verstrekt:

-       uw bemiddelaar;

-        financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) bij wie we voor jou een financieel product aanvragen of bij wie je een financieel product hebt dat wij voor jou beheren; of;

-       personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;

-       externe partijen die gegevens onder de zeggenschap en verantwoordelijkheid van GFD verwerken, zoals de ICT-­dienstverlener of (direct) marketingbureau;

-       expertisebureaus, schadeherstellers, Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en CIS;

-       accountants, incassobureaus, curator (in voorkomende gevallen)

 

Externe partijen die de persoonsgegevens onder de verantwoordelijkheid van GFD verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die met hen zijn afgesproken. Dit wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.

 

WIJZIGINGEN VAN DE PRIVACY STATEMENT  

Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigt. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

 

KLACHTRECHT

Bent u het niet eens met de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt? Neem dan in ieder geval contact met op met Monique Bal of Sanne Geerts.

 

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Gfd Assuradeuren
Mathildastraat 39
4901 HC Oosterhout

Alg.:
Tel.: 
info@gfd-ass.nl
0162 475 675
Schade:
Tel.:
 schade@gfd-ass.nl
 0162 475 671

Contact
Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top